Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 19 stycznia 2016 r. został poinformowany o podpisaniu przez mBank S.A. aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2015 z 19 maja 2015 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego Budimex może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych – do 30 października 2016 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.