Zarząd Budimex SA informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex za 4 kwartał 2018 roku wyniósł 75 milionów złotych, co stanowi spadek o 52 miliony złotych (-41%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wynik netto segmentu budowlanego za 4 kwartał 2018 roku wyniósł 50 milionów złotych, co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego o 67 milionów złotych (-57%). Powyższe dane finansowe nie były jeszcze badane przez biegłego rewidenta.

Spadek skonsolidowanego wyniku netto w części budowlanej wynika przede wszystkim z niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i usług oraz braku realnej waloryzacji cen w kontraktach długoterminowych.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie.