Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 18 stycznia 2024 r. Generalna Dyrekcja Dróg ‎Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została ‎oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej ‎S12 odcinek granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła) odc. 1 gr. woj. ‎łódzkiego – węzeł Przysucha (bez węzła).‎

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż ‎postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.‎

Wartość oferty: 367 554 821,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia kontraktu: 43 miesiące od zawarcia umowy
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16‎ grudnia do 15 marca).‎

Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej ‎faktury VAT przez ‎Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10 % ceny brutto podanej w‎ ofercie

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20 % Zaakceptowanej ‎Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego ‎przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, ‎powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym ‎wykonywaniem przez Wykonawcę umowy. ‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎