Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 23.06.2020 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław wybrał ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: Kontrakt 1C.2 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z powyższą ofertą wynosi 190 770 225,65 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 102 097 560,98 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: Zamawiający powiadomi Wykonawcę o Dacie Rozpoczęcia nie mniej niż 14 dni przed tą datą

Termin zakończenia robót: 800 dni

Okres gwarancji: 365 dni

Zaliczka: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 56 dni od otrzymania kompletu dokumentów przez Zamawiającego

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie – 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: brak

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz z wartością oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.