Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się 23 maja 2024 roku:

 

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej ‎treści:‎

‎§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

 

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. ‎

z dnia 23 maja 2024 roku  ‎

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej ‎treści:‎

‎§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:‎

‎1. Pani Bogna Kuczyńska-Piech,

‎2.Pani Jadwiga Romańska-Kwinta.

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

 

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. ‎

z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

‎§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.‎
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.‎
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego ‎zdolności do podejmowania uchwał.‎
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.‎
 5. Przyjęcie porządku obrad.‎
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki ‎Budimex S.A. za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok ‎zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego ‎sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku ‎oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok ‎zakończony 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego ‎skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 ‎roku.‎
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych ‎Grupy Budimex za rok 2023.‎
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i ‎Rady Nadzorczej za rok 2023.‎
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., ‎zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań ‎finansowych za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału ‎zysku, a także ocenę sytuacji Spółki.
 10. Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:‎

11.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz ‎Spółki Budimex S.A. za rok 2023,‎

11.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023,

11.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy ‎Budimex za rok 2023,‎

11.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok ‎zakończony 31 grudnia 2023 roku,‎

11.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ‎Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023,

11.6.podziału zysku za 2023 rok,‎

11.7 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania ‎obowiązków w 2023 roku,‎

11.8 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. za 2023 rok,‎

11.9 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach ‎członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ‎

11.10 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w ‎‎2023 roku,‎

11.11 przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.‎

 1. Zamknięcie obrad.‎
  ‎§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 482‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy ‎Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek ‎handlowych oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. ‎uchwala, co następuje: ‎

‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy ‎Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2023. ‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Załączniki:‎

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za ‎rok 2023 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ‎opublikowane w dniu 10 kwietnia 2024 roku w raporcie rocznym za 2023 rok oraz na ‎stronie internetowej Spółki Budimex S.A.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jedenhttps://inwestor.budimex.pl/wp-content/uploads/2023/03/2022_Grupa-Budimex_Skonsolidowany-raport-roczny.zip milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.172.211 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 3.982 /trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa/.

Uchwała Nr 483

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

‎§1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2023.

‎§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:‎

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok ‎‎2023 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ‎opublikowane w dniu 10 kwietnia 2024 roku w raporcie rocznym za 2023 rok oraz na ‎stronie internetowej Spółki Budimex S.A.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.172.211 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 3.982 /trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa/.

Uchwała Nr 484‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji ‎niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023‎

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49b ‎ust. 1 i 9 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. a) statutu Spółki Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: ‎

‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie na temat informacji ‎niefinansowych Grupy Budimex za rok 2023. ‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Załączniki:‎

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok ‎‎2023 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ‎opublikowane w dniu 10 kwietnia 2024 roku w raporcie rocznym za 2023 rok oraz na ‎stronie internetowej Spółki Budimex S.A.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.172.211 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 3.982 /trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa/.

Uchwała Nr 485

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ‎Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek ‎handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne ‎Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za ‎rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:‎

‎1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, ‎które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.349.333 tysiące złotych (siedem miliardów trzysta czterdzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych),

‎2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 ‎roku, wykazujący zysk netto w kwocie 749.569 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),‎

‎3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do ‎‎31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 746.971 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

‎4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do ‎‎31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 287.685 tysięcy złotych (dwieście osiemdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),‎

‎5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku ‎do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 650.242 tysiące złotych (sześćset pięćdziesiąt milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),

‎6. dodatkowe informacje i objaśnienia.‎

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku ‎zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane ‎przez Radę Nadzorczą Spółki.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Załączniki – Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 ‎roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za ‎rok zakończony 31 grudnia 2023 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego ‎Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 10 kwietnia 2024 roku w raporcie rocznym za ‎‎2023 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.171.036 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć/, głosy „przeciw” – 1.175 /jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć/, głosy „wstrzymujące się” – 3.982 /trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa/.

Uchwała Nr 486‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania ‎finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 ‎września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, ‎co następuje:

‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie ‎finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku. W skład ‎skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:‎

‎1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień ‎‎31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego ‎i zobowiązań wykazuje kwotę 8.418.241 tysięcy złotych (osiem miliardów czterysta osiemnaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych),

‎2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do ‎‎31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 746.065 tysięcy złotych (siedemset czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),‎

‎3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia ‎‎2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 739.586 tysięcy złotych (siedemset trzydzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

‎4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 ‎stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego ‎w kwocie 270.843 tysiące złotych (dwieście siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych),‎

‎5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia ‎‎2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych ‎w kwocie 656.484 tysiące złotych (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),‎

‎6. dodatkowe informacje i objaśnienia.‎

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez ‎niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą ‎Budimex S.A.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Załączniki Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony ‎‎31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego ‎sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku ‎okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane ‎w dniu 10 kwietnia 2024  roku w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2023 rok oraz na ‎stronie internetowej Spółki Budimex S.A.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.171.036 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć/, głosy „przeciw” – 1.175 /jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć/, głosy „wstrzymujące się” – 3.982 /trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa/.

Uchwała Nr  487

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: podziału zysku za 2023 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎‎§ 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku ‎w kwocie 749.569.174,76 złotych (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) powiększony o część kwoty kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie 161.600.022,86 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy), co daje całkowitą kwotę 911.169.197,62 złotych (słownie: dziewięćset jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 35,69 złotych (słownie: trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) brutto na jedną akcję.‎

‎§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2023 rok ustala się na ‎dzień 29 maja 2024 roku (dzień dywidendy).‎

‎2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 czerwca 2024 roku.‎

‎§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 488‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko ‎absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady ‎Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia ‎‎2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.168.695 /dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 489

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi ‎Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady ‎Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia ‎‎2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.168.695 /dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 490‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi ‎Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady ‎Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia ‎‎2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.168.695 /dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 491‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady ‎Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Pani Annie Karyś-Sosińskiej ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia ‎‎2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.168.695 /dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 492

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady ‎Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Łysenko ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia ‎‎2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.168.695 /dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 493‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, na wniosek Rady ‎Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Maciejowi Olkowi ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia ‎‎2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.168.695 /dwadzieścia jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 494‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi ‎Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2023 roku, udziela się Członkowi ‎Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Pielechowi absolutorium z wykonania obowiązków ‎za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 marca 2023 roku (data odwołania ze składu Zarządu).‎————

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 7.770.221 /siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden/, głosy „przeciw” – 239 /dwieście trzydzieści dziewięć/, głosy „wstrzymujące się” – 13.405.733 /trzynaście milionów czterysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy/.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa Uchwała Nr 494 nie uzyskała wymaganej większości i nie została przyjęta.

Uchwała Nr 495

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: ‎

‎§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. ‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Załączniki:‎

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2023.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 21.172.211 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 3.982 /trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa/.

Uchwała Nr 496 ‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o ‎wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania ‎instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach ‎publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące ‎załącznik do niniejszej uchwały.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Załączniki:‎

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach ‎członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 18.030.165 /osiemnaście milionów trzydzieści tysięcy sto sześćdziesiąt pięć/, głosy „przeciw” – 3.146.025 /trzy miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia pięć/, głosy „wstrzymujące się” – 3 /trzy/.

Uchwała Nr 497‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia ‎‎2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 498‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku ‎do 31 grudnia 2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 499‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku ‎do 31 grudnia 2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 500‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku ‎do 31 grudnia 2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 501‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. ‎absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia ‎‎2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),—————————————–

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 502‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady ‎Nadzorczej  Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex ‎S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 ‎grudnia 2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego)

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 503

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku ‎do 27 kwietnia 2023 roku (data złożenia rezygnacji).‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 504‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej ‎Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku ‎do 31 grudnia 2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 505‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady ‎Nadzorczej  Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 506‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: udzielenia Pani Silvia Rodriguez Hueso – Członkowi Rady ‎Nadzorczej  Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne ‎Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:‎

‎§ 1. Udziela się Pani Silvia Rodriguez Hueso – Członkowi Rady ‎Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2023 roku (data powołania w skład Rady) do 31 grudnia 2023 roku.‎

‎§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.‎

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy,

– głosy „za”- 20.559.883 /dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy/, głosy „przeciw” – 609.051 /sześćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden/, głosy „wstrzymujące się” – 7.259 /siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć/.

Uchwała Nr 507 ‎

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.‎

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. ‎

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

‎§1. W wyniku dokonanego przeglądu Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A. przyjętej uchwałą nr 386 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku, przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. zawartą w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

‎§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ akcje (to jest 82,95% /osiemdziesiąt dwa całe dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 21.176.193 /dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy/ głosy

– głosy „za”- 15.493.937 /piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem/, głosy „przeciw” – 5.682.256 /pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. 2024

23 BDX Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.T

Uchwała Nr 418 – roczne sprawozdanie RN za 2023

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach