Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że powziął informację, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. podpisało umowę z konsorcjum: FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. (spółka w 80% zależna od Budimex S.A.) oraz FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o., FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. (spółki w 100% zależne od Budimex S.A.), na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 261.973 Mg w zakresie Zadania 2 (2.2*) – Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 65.025 Mg.

Wartość umowy: 44 589 472 zł netto

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie od 8 września 2021 r. (tj. od daty ostatniego raportu bieżącego nr 66/2021) wraz z wyżej wymienioną umową wyniosła 190 460 472 zł netto.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 6 lipca 2022 r. w raporcie bieżącym nr 41/2022.

Warunki umowy:

Wartość umowy: 44 589 472 zł netto

Data rozpoczęcia świadczenia usługi: 11.08.2022 r.

Data zakończenia świadczenia usługi: 11.04.2024 r.

Warunki płatności
: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne za okresy miesięczne, na podstawie ilości przyjętych do przetworzenia odpadów

Gwarancja należytego wykonania umowy: 3% wartości brutto zamówienia

Umowa obejmuje zagospodarowanie maksymalnie 65.025 Mg odpadów komunalnych pochodzących (z nieruchomości zamieszkałych) z terenu m. Warszawy. Strumień odpadów obejmuje odpady komunalne zbierane selektywnie oraz zmieszane.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego
: 10% wartości brutto zamówienia

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie przekracza próg 158.224 tys. zł netto.