Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 24.05.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie a Budimeksem S.A. w postępowaniu przetargowym pn. ‎‎„Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – ‎początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z wyłączeniem obwodnicy ‎miejscowości Wałcz, odcinek 7, węzeł „Piecnik” (z węzłem) – węzeł „Wałcz ‎Zachód” (bez węzła)”‎.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym
i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w ‎dniu 19.02.2024 r. w raporcie bieżącym nr 15/2024 oraz w dniu 13.03.2024 r. w raporcie bieżącym nr 25/2024.

 

Wartość umowy: 448 960 288,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych)

Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎

Zaliczka: od 1% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności:  do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego ‎przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, ‎powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym ‎wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 196.030 tys. zł netto.