Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 2024-05-31 Konsorcjum w składzie Budimex S.A. (Lider Konsorcjum, udział 50%), Roverpol Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum, udział 25%) oraz Rover Maritime S.L. (Partner Konsorcjum, udział 25%) zostało poinformowane przez  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz  Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni o tym, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa falochronów osłonowych, stanowiących wodną infrastrukturę dostępową do Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, w formule zaprojektuj i  wybuduj”.

 

Informacja, iż oferta Konsorcjum została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 25.03.2024r. w raporcie bieżącym nr 27/2024.

 

Wartość złożonej przez Konsorcjum oferty: 438 699 534,11 zł netto 

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy przez Strony 

Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia ustala się na:

1) Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 490 dni od dnia podpisania Umowy,

2) Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwoleniem na użytkowanie do 819 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.

Okres rękojmi: rękojmia za wady na wykonane Roboty w ramach Przedmiotu Zamówienia na wszystkie wady powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – 10 lat

Zaliczka: 10% wynagrodzenia brutto 

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na podstawie zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzonych Robót

 Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny brutto

 Maksymalna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia brutto

 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, którego wartość przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość oferty przekracza próg 196.030 tys. zł netto.