Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 20 czerwca 2024 roku została zawarta umowa pomiędzy Generalną ‎Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie a Budimex SA na zadanie: ‎„Budowa drogi S10 ‎Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu ‎‎– ‎początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce”) z ‎wyłączeniem ‎obwodnicy ‎miejscowości Wałcz,‎ odcinek 5, węzeł „Cybowo” (z węzłem) – węzeł Łowicz Wałecki ‎‎(bez ‎węzła)”‎ ‎‎. ‎

Informacja o tym, ze oferta Budimex SA została oceniona najwyżej i wybrana jako najkorzystniejsza została ‎przekazana 19 lutego 2024 roku w raporcie bieżącym nr 13/2024 oraz 13 marca 2024 roku w raporcie ‎bieżącym nr 22/2024.

Wartość umowy: 492 089 901,00 zł netto
‎ ‎
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych.‎
Okres zimowy trwa od 16 ‎grudnia do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące
‎ ‎
Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎
‎ ‎
Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
‎ ‎
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto‎
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ‎netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody ‎przewyższa ustaloną karę umowną.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość umowy przekracza próg 196.030 tys. zł netto.‎