Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 28.06.2024 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowała Spółkę o ‎tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na Realizację zadania pn. Odcinek A – ‎Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna ‎‎– Somonino oraz nr 214 Somonino – ‎Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na ‎alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – ‎Trójmiasto”‎.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ‎ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎
‎ ‎
Wartość oferty: 1 284 235 699,12 zł netto ‎

Zamówienie podstawowe część A:‎
Cena netto: 1 158 734 402,53 PLN
Cena brutto: 1 425 243 315,11 PLN

Zamówienie podstawowe część B:‎
Cena netto: 117 121 919,95 PLN
Cena brutto: 144 059 961,54 PLN

Opcja nr 1:‎
Cena netto: 5 555 037,24 PLN‎
Cena brutto: 6 832 695,81 PLN
Opcja nr 2:‎
Cena netto: 2 824 339,40 PLN
Cena brutto: 3 473 937,46 PLN

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu umowy ‎
‎ ‎
Termin zakończenia robót: ‎
‎1) Okres realizacji Zamówienia podstawowego (Czas na Ukończenie): 42 miesięcy od Daty Rozpoczęcia
‎2) Okres realizacji Opcji 1: 108 miesięcy od dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego. ‎
‎3) Okres realizacji Opcji 2: określony przez Zamawiającego w oświadczeniu o skorzystaniu z Opcji nr 2, jednak nie ‎później niż do dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zamówienia podstawowego, a w przypadku skorzystania ‎przez Zamawiającego z Opcji nr 1 – do zakończenia jej realizacji.‎

Okres gwarancji: 72 miesiące ‎

Okres rękojmi: 72 miesiące ‎
‎ ‎
Zaliczka: nie wyższa‎ niż 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego
‎ ‎
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% całkowitej ceny brutto za Zakres podstawowy podanej w ofercie ‎pomniejszonej o koszty brutto komunikacji zastępczej z zastrzeżeniem postanowień pkt 21 IDW.‎
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: ‎
Łączna suma naliczonych kar w niniejszej Subklauzuli nie przekroczy 20% wartości Robót netto w zakresie ‎Części A Zakresu podstawowego, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w pkt. t) ‎‎(kara za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), to łączna suma naliczonych kar nie ‎przekroczy 30% wartości Robót netto w zakresie Części A Zakresu podstawowego.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość oferty przekracza próg 196.030 tys. zł netto.‎