Zarząd Budimeksu SA („Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2010 roku otrzymał od Banku Millennium SA („Bank”) podpisany aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe z dnia 31 lipca 2009 roku, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 62/2009 z 4 sierpnia 2009 r. („Umowa”).

Na mocy Aneksu:

  • zwiększono limit do wysokości którego Spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych z kwoty 195.000.000,- złotych do kwoty 260.000.000,- złotych;
  • przedłużono termin ważności limitu gwarancyjnego do 17 maja 2011 roku.

Ustanowione zabezpieczenia spłaty zobowiązań Spółki wobec Banku z tytułu Umowy:

  • oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji;
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Spółki prowadzonym przez Bank.

Pozostałe warunki Umowy Kredytowej pozostają bez zmian.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.