Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 23 lipca 2013 r. otrzymał informację o podpisaniu przez TUiR Allianz Polska SA aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 8 października 2007 r.
Na mocy aneksu przedłużono termin ważności umowy do 30 czerwca 2014 r.
W ramach umowy Budimex SA może zlecać TUiR Allianz Polska SA wystawianie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych do łącznej kwoty 50 000 000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).
Pozostałe, istotne warunki umowy nie zmieniają się.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.