rb bx/05/2014

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2014 oraz dane porównywalne za rok 2013.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 4 949 939 tys. zł w porównaniu do 4 749 459 tys. zł w roku 2013.

Zysk brutto ze sprzedaży: 432 680 tys. zł w porównaniu do 395 416 tys. zł w roku 2013.

Zysk z działalności operacyjnej: 247 318 tys. zł w porównaniu do 333 306 tys. zł w roku 2013.

Zysk brutto: 242 619 tys. zł w porównaniu do 331 271 tys. zł w roku 2013.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 191 973 tys. zł w porównaniu do 300 480 tys. zł w roku 2013.

W roku 2014 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1 685 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 696 lokali.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2014 roku wyniósł 6,1 mld zł.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w roku 2014 wyniosła 6,3 mld zł. Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 1 716 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 1 562 mln zł.

W poniższych tabelach znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za 2014 rok oraz porównywalne dane za 2013 rok.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2014 oraz porównywalne dane za rok 2013.

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2014 (w tysiącach złotych):

Segment budowlany Segment deweloperski Pozostała działalność Wyłączenia Dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 717 467 250 565 159 962 (178 055) 4 949 939
Zysk brutto ze sprzedaży 362 985 53 645 14 758 1 292 432 680
Koszty sprzedaży (11 058) (12 083) (4 566) 47 (27 660)
Koszty ogólnego zarządu (165 021) (13 859) (5 379) 6 516 (177 743)
Zysk z działalności operacyjnej 196 380 38 984 4 099 7 855 247 318
Zysk/(strata) brutto 189 685 48 025 (2 946) 7 855 242 619
Zysk/(strata) netto 150 851 38 725 (2 002) 6 364 193 938
Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 150 851 38 725 (3 967) 6 364 191 973

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2013 (w tysiącach złotych):

Segment budowlany Segment deweloperski Pozostała działalność Wyłączenia Dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 140 743 225 225 536 597 (153 106) 4 749 459
Zysk brutto ze sprzedaży 304 220 45 149 52 246 (6 199) 395 416
Koszty sprzedaży (10 798) (9 437) (8 173) 44 (28 364)
Koszty ogólnego zarządu (147 572) (12 060) (17 519) 14 234 (162 917)
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 136 259 (33 576) 222 546 8 077 333 306
Zysk/(strata) brutto 132 580 (28 773) 219 387 8 077 331 271
Zysk/(strata) netto 103 005 (23 386) 215 139 6 542 301 300
Zysk/(strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 103 005 (23 386) 214 319 6 542 300 480