Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 10.08.2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej 148 na odc. Pszczyna – Żory”.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

 

Wartość oferty: 258 470 208,30 zł netto

w tym:

– wartość Robót netto: 195 687 093,10 zł

– wynagrodzenie warunkowe: 61 848 315,20 zł

– kwota kosztów komunikacji zastępczej: 934 800,00 zł

Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 31 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: Projekt planowany do realizacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: Odpowiedzialność na zasadach ogólnych, limit kar umownych w wysokości 20% wynagrodzenia netto lub 30% wynagrodzenia netto w przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary za odstąpienie.

Nałożenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ‎ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto