W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., raportu bieżącego nr ‎‎61/2023 z dnia 5 października 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 7/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 3 lipca 2024 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie  poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została ponownie oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na: Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61)‎ odcinek Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)‎ odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo‎.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 412 530 636,00 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych

Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 196 030 tys. zł netto