Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 03 sierpnia 2015 r. został poinformowany przez Polskie Koleje Państwowe SA z siedzibą w Warszawie o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum Budimeksu SA (lider z 95% udziałem w konsorcjum) i Ferrovial Agroman SA z siedzibą w Madrycie (partner z 5% udziałem w konsorcjum) dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne pn. Wykonanie robót budowlanych dla projektu POIiŚ 7.1-55 „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki”.

 • Wartość oferty: 209 738 816,98 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: data zawarcia umowy.
 • Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
 • Okresy gwarancji: 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 30% ceny brutto.
 • Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach KC.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.