Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2018 roku podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy o linie na gwarancje bankowe, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 54/2014 z 30 czerwca 2014 roku, nr 45/2015 z 16 lipca 2015 roku i nr 58/2016 z 8 sierpnia 2016 roku.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego Budimex może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych, do dnia 29 czerwca 2020 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł.