Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. na „Wykonanie budynku wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym, drogami, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną i małą architekturą położonego na terenie nieruchomości, położonego w Warszawie, przy ul. Bokserskiej – Etap I”.

Wartość umowy: 69.400.000,00 zł netto

Od 20 grudnia 2019 roku (data ostatniego raportu bieżącego) to czwarta umowa zawarta pomiędzy Spółkami, a tą o najwyższej wartości jest podpisana na „Wykonanie budynku wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym, drogami, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną i małą architekturą położonego na terenie nieruchomości, położonego w Warszawie, przy ul. Bokserskiej – Etap I”.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 69.400.000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 2020-08-12

Termin zakończenia robót: 2022-04-15

Okres gwarancji i rękojmi:

– na konstrukcję żelbetową, pokrycie dachowe, hydroizolacje części podziemnej i nadziemnej budynku, w tym dylatacje – 10 lat,

– na pozostałe prace – 66 miesięcy.

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: Kaucja gwarancyjna 5% wartości robót netto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% wynagrodzenia umownego netto.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% wynagrodzenia umownego netto.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem S.A. i jego spółkami zależnymi a Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. wraz z wartością umowy przekracza próg 151.393 tys. zł netto.