Zarząd Budimex SA („Budimex”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. informuje, że dokonał wyboru zewnętrznego doradcy strategicznego i w dniu 28 sierpnia 2020 r. zawarł umowę z Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Doradca”). Zadaniem Doradcy będzie wsparcie Budimex w przeprowadzeniu procesu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego oraz ewentualne wsparcie Budimex we wdrożeniu wybranego scenariusza strategicznego.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem przeglądu opcji strategicznych opracowanym przez Budimex i Doradcę dokonanie przedmiotowego przeglądu powinno nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2021 r.

W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych zostanie przeprowadzona analiza rynku i rozpoznanie zainteresowania potencjalnych inwestorów. W oparciu o wyniki powyższych czynności Budimex podejmie decyzję o dalszych działaniach w ramach procesu, co powinno nastąpić do 30 listopada 2020 r.

Wskazane terminy mają charakter szacunkowy oraz zostały ustalone w obecnych warunkach rynkowych i gospodarczych.

Budimex podjął decyzję o przekazaniu powyższej informacji do publicznej wiadomości ze względu na jej znaczenie dla działalności Budimex SA, w szczególności w zakresie obszarów prowadzenia działalności.