Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 25.08.2022 r. powziął informację o tym, iż Stołeczny Zarząd Infrastruktury wybrał ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na: „Budowę infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowania uzbrojenia specjalistycznego” oraz na: „Budowę budynku nr 52A do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady”.

Wartość oferty: 226 088 232,76 zł netto, w tym:
– zamówienie podstawowe: 204 702 399,28 zł netto
– zamówienie objęte prawem opcji: 21 385 833,48 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy, przekazanie 14 dni od podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 600 dni od dnia podpisania umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy (na urządzenia gwarancja producenta)

Okres rękojmi: 60 miesięcy od podpisania protokołu końcowego bez uwag

Zaliczka: zaliczki nie więcej niż 75% wartości wynagrodzenia umownego. Wysokość jednej zaliczki nie może przekroczyć 33% wartości umowy.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 3% wartości wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 20% wynagrodzenia brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją wysokości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.