Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 28.08.2023 r. Konsorcjum w składzie BUDIMEX S.A. (Lider ‎konsorcjum) oraz Victor Energy Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) zostało poinformowane przez PKP ‎Polskie Linie Kolejowe S.A. o tym, że jego oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu ‎przetargowym pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych podstacji ‎na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 ‎na odcinku Giżycko-Korsze wraz z elektryfikacją”.‎

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące ‎oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎

Wartość złożonej przez Konsorcjum oferty: 233 101 626,02 zł netto, w tym:‎
a)‎ Zakres podstawowy: 195 601 626,02 zł netto
• Budimex S.A.: 158 697 040,67 zł netto (Lider konsorcjum)‎
• Victor Energy Sp. z o.o.: 36 904 585,35 zł netto (Partner Konsorcjum)‎
b)‎ Kwota warunkowa: 37 500 000,00 zł netto ‎

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy przez Strony ‎
‎ ‎
Termin zakończenia kontraktu: 32 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru Końcowego

Okres rękojmi: 60 miesięcy, licząc od daty Odbioru Końcowego‎
‎ ‎
Zaliczka: brak
‎ ‎
Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od daty ‎otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami ‎
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny całkowitej brutto za zakres podstawowy podanej ‎w ofercie pomniejszonej o Wynagrodzenie Warunkowe brutto
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości Robót netto, lub 30% ‎wartości Robót netto (gdy naliczona została kara za odstąpienie od umowy)

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych ‎odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty ‎dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego ‎dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎