W nawiązaniu do raportu nr 54/2018 z dnia 30 lipca 2018 r., Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o podpisaniu Aneksu nr 5 do umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A- węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00” realizowanej przez konsorcjum Budimeksu S.A. (lider: 99% udziału w konsorcjum) oraz spółki Strabag sp. z o.o. (partner: 1% udziału w konsorcjum).

Wartość aneksu nr 5: 41 963 100,43 zł netto.

Wartość łączna podpisanych aneksów nr 1,2,3 i 5: 116 419 702,09 zł netto.

Wartość ww. umowy wraz z aneksami wynosi: 505 748 112,55 zł netto.

Termin rozpoczęcia: data zawarcia Aneksu nr 5 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Termin zakończenia robót objętych aneksem: prace objęte Aneksem nr 5 zostaną wykonane w pierwotnym terminie realizacji, pod warunkiem uzyskania decyzji ZRiD obejmującej zakres robót objętych ww. aneksem w terminie do dnia 12 października 2019 r.

Okres gwarancji dla robót głównych i okres rękojmi oraz warunki finansowe bez zmian w stosunku do Umowy.

Łączna wartość gwarancji dobrego wykonania wynosi 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto (z wyłączeniem Aneksu nr 3, do którego zabezpieczenie nie jest wymagane), z czego Budimex S.A. wniósł 100 % zabezpieczenia Umowy oraz Aneksu nr 1 i 2, a Strabag sp. z o.o. wycofał 5 % gwarancji bankowej wniesionej dla zabezpieczenia Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania wymagane do Aneksu nr 5 zostanie wniesione w terminie umownym do 22 sierpnia 2019 r.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość podpisanych aneksów przekracza 20% wartości ww. umowy.