Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 9 lipca 2024 r. Województwo Warmińsko – Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektuj i zbuduj dla zadania pn.: „Rozbudowa międzyregionalnego ciągu ‎‎‎komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa  na odcinkach  DW 592,  DW ‎‎655, DW 653. ‎ Etap II  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku ‎Mazuchówka – ‎‎Olecko” ‎           ‎ ‎

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

 

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym wyniosła wraz z wyżej wymienioną ofertą 263.612 tys. złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

 

Wartość oferty: 193 091 011,01 ‎ zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 32 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: 8 lat

Okres rękojmi: 8 lat od daty odbioru końcowego‎

Zaliczka: brak

Warunki płatności:  do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia umownego brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia umownego netto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Łączna wartość zleceń podpisanych pomiędzy Budimeksem i Zamawiającym wraz z wartością oferty przekracza próg 196.030 tys. zł netto.