Zarząd Budimeksu SA (spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2011 roku otrzymał od Banku Ochrony Środowiska SA (bank) informację o podpisaniu umowy o wykup wierzytelności bez prawa regresu (umowa).
W ramach umowy, spółka ma prawo do zbywania na rzecz banku, przysługujących spółce i wybranych przez spółkę, wierzytelności powstających w ramach umów o roboty budowlane.

Kwota limitu, do wysokości którego spółka ma prawo zbywać na rzecz banku w/w wierzytelności wynosi PLN 200.000.000,- (słownie: dwieście milionów złotych). Limit ma charakter odnawialny. Za nabywane wierzytelności bank będzie pobierał wynagrodzenie: odsetki dyskontowe kalkulowane na stopie WIBOR1M powiększonej o marżę oraz prowizję operacyjną. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2011 roku.

Jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań spółki wobec banku wynikających z umowy, spółka udzieliła bankowi pełnomocnictwa do rachunku bankowego spółki prowadzonego przez bank.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.