Nawiązując do raportu bieżącego nr 48/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, iż w dniu 13 września 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, Wydział IX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych przychylił się do wniosku Zarządu wnioskodawcy
i wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) z możliwością zawarcia układu.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia do PNI Sp. z o.o., chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie.

Sąd zgodnie ze złożonym wnioskiem postanowił o utrzymaniu zarządu własnego PNI
Sp. z o.o., wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Sławomira Bezaka oraz nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Leśniewskiego.

We wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Zarząd PNI Sp. z o.o. zaproponował – w ramach propozycji układowych, wyodrębnienie siedmiu grup wierzycieli obejmujących:

 • Grupa I: drobni wierzyciele, posiadający wierzytelności w wysokości do 20 000,00 zł (włącznie), w tym wierzyciele objęci układem za ich zgodą;
 • Grupa II: mali wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości od 20 000,01 zł do 100 000,00 zł (obie granice zakresów włącznie);
 • Grupa III: średni wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł (obie granice zakresów włącznie);
 • Grupa IV: duzi wierzyciele posiadający wierzytelności powyżej 1 000 000,01 zł (włącznie), z wyjątkiem wierzycieli z Grupy V, VI i VII;
 • Grupa V: wierzyciel będący wspólnikiem Spółki – Budimex SA z siedzibą w Warszawie;
 • Grupa VI: wierzyciel z tytułu zobowiązań niepieniężnych – PKP PLK SA z siedzibą w Warszawie;
 • Grupa VII: wierzyciele składający się na Program Dobrowolnych Odejść (PDO) objęci układem za ich zgodą.

Równocześnie w ramach przedstawionych propozycji układowych Zarząd PNI Sp. z o.o. zaproponował redukcję sumy długów w odniesieniu do: (i) wierzytelności handlowych,
(ii) wierzytelności z tytułu otrzymanych zaliczek, oraz (iii) wierzytelności pracowniczych składających się na Program Dobrowolnych Odejść (PDO) – na następujących zasadach:

 • Grupa I: spłata 100% wartości wierzytelności (bez redukcji),
 • Grupa II: spłata 90% wartości wierzytelności (redukcja 10%),
 • Grupa III i VII: spłata 80% wartości wierzytelności (redukcja 20%),
 • Grupa IV: spłata 70% wartości wierzytelności (redukcja 30%),
 • Grupa V: spłata 60% wartości wierzytelności (redukcja 40%).
 • Wierzytelności Grupy VI o charakterze niepieniężnym zostałyby objęte restrukturyzacją polegającą na przekształceniu (zmianie) łączących PNI Sp. z o.o. z wierzycielem Grupy VI tj. PKP PLK S.A. stosunków prawnych wynikających z czterech kluczowych dla PNI Sp. z o.o. umów. Z uwagi natomiast na fakt, iż umowy te realizowane są dla ww. wierzyciela w układzie konsorcjalnym powyższe wymaga także pozytywnej opinii partnerów poszczególnych konsorcjów.

Wierzytelności: (i) pracownicze nie objęte Grupą VII, (ii) wierzytelności publiczno-prawne, (iii) wierzytelności z tytułu funduszy specjalnych oraz
(iv) wierzytelności inne, Zarząd PNI Sp. z o.o. jest gotów uregulować w pełnym zakresie, tj. bez redukcji sumy tych wierzytelności. Wierzytelności z tytułu umów leasingowych maszyn i środków transportu Zarząd Spółki będzie regulował zgodnie z zawartymi umowami.

W stosunku do każdej wierzytelności Zarząd PNI Sp. z o.o. proponuje umorzenie należności z tytułu odsetek naliczonych od wierzytelności głównych.

Spółka proponuje spłatę swoich wierzytelności układowych, zgodnie z założonymi powyżej poziomami redukcji, w 8 równych kwartalnych ratach, płatnych na koniec każdego okresu począwszy od kwartału następującego po zatwierdzeniu układu (brak okresu karencji
w spłacie wierzytelności). Zgodnie z przewidywaniami Zarządu PNI Sp. z o.o. ostatnia rata wierzytelności objętych zaproponowanym układem zostałaby wypłacona do dnia 31 marca 2015 roku.