rb bx/58/2016

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 8 sierpnia br. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2014 z 30 czerwca 2014 roku i raporcie bieżącym nr 45/2015 z 16 lipca 2015 roku.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego Budimex może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych, do dnia 29 czerwca 2018 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przekracza próg 102 680 tys. zł.