Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 9 sierpnia 2018 roku zawarta została umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – oddział Rzeszów na „Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na oc. od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie B od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) o dł. ok.10,5 km.

O tym, że Zamawiający wybrał ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 16/2018 z dnia 29 marca 2018 roku.

Wartość netto umowy: 271.154.970,02 zł

Termin rozpoczęcia robót: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 34 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Wykonawcę: Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.