Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2014 r. Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Budimeksu SA) podpisał z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie umowę na Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień.

 • Wartość umowy: 44 113 541,51 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: do 21 dni od dnia podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 15.12.2014r.
 • Okres rękojmi: 7 lat od dnia odbioru ostatecznego
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktur
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny umownej brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 20% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie wykonawcy od umowy
  • 20% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
  • 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie rękojmi
  • 0,1% od wynagrodzenia umownego za każdy przypadek, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy (robót) będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez zamawiającego
  • 15% od ceny umowy zawartej między wykonawcą a podwykonawcą za każdy przypadek, gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiającego.
 • Kary płacone przez zamawiającego: 20% ceny umownej brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy zamawiającego
 • Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia wykonawcy w ich łącznym wymiarze.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.