Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 13 lutego 2017 r. został poinformowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (partner konsorcjum z udziałem 33%), ZUE SA, spółki Grupy Strabag (Strabag Sp. z o.o., Strabag Rail a.s., Strabag Rail GmbH, Strabag Áltálanos Épitó Kft) jako najkorzystniejszej w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. “Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Wartość oferty: 560 012 343,86 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień następny po podpisaniu Umowy przez ostatnią ze Stron

Termin zakończenia robót: 42 miesiące liczone od daty rozpoczęcia robót

Okresy gwarancji: 72 miesiące liczone od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót

Warunki finansowe

Zaliczka: do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę

Płatność: w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności i protokołami odbioru. Takie same terminy obowiązują przy Ostatecznym Świadectwie Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wysokość kar: 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wartość wybranej oferty przekracza próg 102 680 tys. zł.