Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 24 sierpnia 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wybrało ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie.

Wartość oferty: 282 644 281,90 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 770 dni tj. 26 miesięcy od podpisania umowy

Okres gwarancji: 5 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zaliczka: 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zabezpieczenie wykonania Zobowiązań Środowiskowych i Społecznych: 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystycznych dla tej umowy: Fidic i Procedury Banku Światowego.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.