Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportu 53/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. informuje, iż podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec 2021 r. pod warunkiem uzyskania do dnia 30 września 2021 r. zgody Rady Nadzorczej Budimex S.A. Na wypłatę zaliczki przeznacza kwotę 380.398.460,20 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i 20/100), tj. 14,90 zł (słownie: czternaście złotych i 90/100) brutto na jedną akcję („Zaliczka dywidendowa”). Kwota Zaliczki dywidendowej nie przekracza połowy zysku osiągniętego od końca 2020 r., wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Budimex S.A. za pierwsze półrocze 2021 r. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 r. zbadanym przez biegłego rewidenta – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Wypłata Zaliczki dywidendowej obejmie wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 akcji.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do Zaliczki dywidendowej to 11 października 2021 r., zaś termin wypłaty Zaliczki dywidendowej to 18 października 2021 r.