Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 3 września 2010 r. Konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku umowę na „Budowę mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90”.

 • Wartość kontraktu: 250.818.286,15 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni po podpisaniu umowy
 • Termin zakończenia robót: 27 miesięcy
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w kwocie nie przekraczającej 10% wynagrodzenia Wykonawcy.
  • Płatność: 28 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania – 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej
 • Kary umowne płacone przez wykonawcę:
  • Za przekroczenie czasu na ukończenie robót w wysokości 0,025% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki;
  • Za przekroczenie czasu na ukończenie robót objętych zarówno Etapem I jak i Etapem II w wysokości 0,025% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki;
  • Z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej;
  • Za niewykonanie w terminie wymaganej minimalnej ilości wykonania w terminie – w wysokości 0,025% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, za każdy dzień zwłoki;
 • Kary płacone przez Zamawiającego:
  • Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od kontraktu nastąpi z przyczyn, o których mowa w Subklauzuli 15.2 FIDIC oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.