Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 3 października 2019 r. został poinformowany o zawarciu przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimex SA) z Santander Bank Polska SA Umowy Amortyzowanego Kredytu Odnawialnego do kwoty 120.000.000 złotych.

Przedmiotem umowy jest kredyt odnawialny przeznaczony na finansowanie / refinansowanie kosztów zakupu gruntów oraz projektów deweloperskich realizowanych przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

Oprocentowanie kredytu bazuje na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę.

W umowie uzgodniono, że kredyt będzie uruchamiany stosownie do potrzeb Kredytobiorcy przez okres 3 lat od daty zawarcia umowy. Kredyt zostanie spłacony do dnia 29 września 2023 roku w pięciu równych kwartalnych ratach począwszy od 30 września 2022 roku.

Odsetki będą płatne miesięcznie.

Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka do kwoty 120% kwoty kredytu, ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. oraz inne zabezpieczenia standardowe dla tego rodzaju umów.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają znacząco od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość umowy przekracza próg 109.127 tys. zł netto