Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 7 października 2019 r. został poinformowany przez Zarząd spółki zależnej Mostostal Kraków S.A. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.), że w dniu 7 października 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Mostostal Kraków S.A. a KGHM Polska Miedź S.A. na wykonanie „pod klucz” zadania pn. „P-21 Rozbudowa magazynu koncentratu miedzi na Wydziale Przygotowania Wsadu HMG II – Etap 2”.

Informacja, iż oferta Mostostal Kraków S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 28 sierpnia 2019 r. w raporcie bieżącym nr 57/2019.

Wartość umowy: 81 923 000 zł netto.

Łączna wartość podpisanych zleceń oraz wyżej wskazanej umowy z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 218 923 000 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest umowa z dnia 23 sierpnia 2019 r. na roboty budowlano-montażowe dla zadania: pn. P-7 Modernizacja Hali Wanien HMG I – realizacja odtworzenia dachu i ścian hali.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 83 000 000 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 20.12.2021 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 100% Całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Zamawiającym przekracza próg 147 743 tys. zł netto.