Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 10.10.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.) a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na „Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 14.08.2019 r. w raporcie bieżącym nr 55/2019 oraz w dniu 20.09.2019 r. w raporcie bieżącym nr 62/2019.

Wartość umowy: 1 399 752 354,70 zł netto (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa) w tym:

Kwota Warunkowa 111 195 161,05 zł (Kwota Warunkowa służy do pokrycia płatności za pracę lub Roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót)

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po podpisaniu Umowy

Termin zakończenia robót: 207 tygodni od terminu rozpoczęcia robót

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny całkowitej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej z zastrzeżeniem że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.