Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 21 lutego 2018 roku podpisał umowę z Dom Development S.A. na wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej „Marina Mokotów II” w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

Wartość kontraktu: 125 881 577,48 zł netto

Termin rozpoczęcia prac: 31.08.2018

Termin odbioru końcowego: 30.06.2020

Okres gwarancji: 72 miesiące licząc od Daty Odbioru Końcowego

Zaliczka: brak

Zabezpieczenie należytego wykonania: gwarancja bankowa 5% wartości kontraktu netto oraz część druga kaucja w wysokości 5% wartości każdej faktury netto.

Łączny wymiar kar umownych nie może przekroczyć 12% wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy.

Inwestorowi przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższaj±cego zastrzeżoną wysokość kar umownych.

Zapisy przedmiotowej Umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość oferty przekracza próg 111 446 tys. zł.