Aneks do umowy na gwarancje bankowe z mBank S.A.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 28 października 2016 r. został poinformowany o podpisaniu przez mBank S.A. aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2015 z 19 maja 2015 r. oraz 4/2016 z 19.01.2016 r.

Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego Budimex może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych – do 30 października 2017 roku.

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.