Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 8 grudnia 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Generalną ‎Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie a Budimex SA na: „Rozbudowę drogi krajowej nr 65 ‎na odcinku Gąski – Ełk”. ‎

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w ‎dniu 15 marca 2023 r. w raporcie bieżącym nr 14 /2023 oraz w dniu 23 czerwca 2023 r. w raporcie bieżącym nr ‎‎44/2023.‎

Wartość umowy: 186 241 087,590 zł netto‎
‎ ‎
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych.‎
Okres zimowy trwa od 16 ‎grudnia do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące.‎
‎ ‎
Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎
‎ ‎
Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
‎ ‎
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez‎
Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto‎
‎ ‎
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ‎netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody ‎przewyższa ustaloną karę umowną.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎
‎ ‎
Wartość umowy przekracza próg 172.381 tys. zł netto.‎
‎ ‎