Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 23 listopada został poinformowany przez Trasę Łagiewnicką SA z siedzibą przy ul. Zbrojarzy 34 w Krakowie o uplasowaniu się na pierwszym miejscu i uzyskaniu 100 punktów przez konsorcjum firm Budimex SA (lider – z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA (partner z udziałem 5%) w procesie oceny ofert w postępowaniu na Budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej. Zamawiający dokonał oceny ofert w postępowaniu pod kątem przesłanek odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 PZP oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Powyższe nie oznacza wyboru oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone.