Zarząd Budimeksu S.A. („Budimex”) informuje o rozpoczęciu negocjacji z Ferrovial Services International Ltd. w przedmiocie nabycia przez Budimex 89.760 akcji spółki FBSerwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stanowiących udział 51% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na chwilę obecną Budimex jest właścicielem 86.240 akcji Spółki, stanowiących udział 49% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 49% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Budimex jednocześnie podkreśla, że rozpoczęcie opisanych wyżej negocjacji nie oznacza, że transakcja nabycia akcji Spółki zostanie zrealizowana.

Intencją Budimex jest zakończenie negocjacji w I kwartale 2019 roku.

Budimex poinformuje odrębnym raportem o fakcie zawarcia umowy nabycia akcji Spółki lub o fakcie zakończenia negocjacji w inny sposób.

Informacja o rozpoczęciu negocjacji została zakwalifikowana przez Budimex jako informacja poufna, ze względu na możliwą wartość ewentualnej transakcji oraz jej znaczenie dla działalności Budimex, w szczególności w zakresie obszarów prowadzenia działalności.

Przedmiotem działalności Spółki (oraz jej spółek zależnych) jest świadczenie usług utrzymania infrastruktury drogowej oraz miejskiej, usług gospodarki odpadami oraz usług utrzymania technicznego budynków i obiektów przemysłowych.