Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2012 r. podpisał z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA umowę na „Roboty budowlane obejmujące budowę nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach realizowane w ramach zadania pod nazwą: „Port lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”.

 • Wartość oferty: 121 625 981,91 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 30 dni od wejścia w życie kontraktu
 • Termin zakończenia robót: 30.09.2014 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  – Płatność: 60 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
  – Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości brutto kontraktu.
  – Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% wartości netto kontraktu.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.
Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.