Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 2 września powziął informację o podpisaniu w dniu 1 września 2014 roku umowy z IKEA Property Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową sklepu IKEA w Bydgoszczy
wraz z pełnieniem funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Wykonawców Zamawiającego oraz Podwykonawców Mianowanych przez Zamawiającego, Pakiet C001.

  • Wartość umowy: 34 609 112,00 mln zł netto
  • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy
  • Termin zakończenia robót: 15. 05. 2015 r.
  • Okres gwarancji: 60 miesięcy

Warunki finansowe:

  • Zaliczka: brak
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia netto
  • Maksymalna wysokość kar: nie może przekroczyć 10% wartości kontraktu brutto
  • Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.