Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 roku Budimex S.A. otrzymał pismo od Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie informujące o wyborze oferty Budimex S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych ‎na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ”Budowa budynku ‎magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Biała Podlaska” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.‎

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej ‎wymienioną ofertą wynosi 202 818 780,00 zł netto.‎

Zleceniem o najwyższej wartości jest umowa z dnia 7.10.2022 r. na: „Budowę trzech budynków ‎sztabowo-koszarowych oraz placu apelowego w m. Biała Podlaska wraz z uzyskaniem pozwolenia na ‎użytkowanie” .‎

Wartość umowy o najwyższej wartości: 137 990 000,00 zł netto‎

Termin rozpoczęcia robót:  03.11.2022 r.‎

Termin zakończenia robót: 32 miesiące o daty podpisania umowy ‎

Okres gwarancji: 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych ‎

Okres rękojmi: 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych‎

Warunki płatności: 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT ‎przez Wykonawcę

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 3% ceny brutto, wniesione w formie gwarancji ‎ubezpieczeniowej ‎

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę:  30% wynagrodzenia brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody ‎przewyższa ustaloną karę umowną.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła próg ‎‎158.224 tys. zł netto.‎