Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 04 grudnia 2012 r. otrzymał informację o podpisaniu w dniu 03 grudnia 2012 r. z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologiczny SA umowy na „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów w ramach zadania „Centrum Usług Korporacyjnych” realizowanego w ramach projektu „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny”.

 • Wartość kontraktu: 42 987 189,49 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: prace projektowe rozpoczną się z dniem podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 09.12.2013 r.
 • Okres gwarancji: 5 lat + 1 miesiąc na roboty budowlane, 10 lat + 1 miesiąc na pokrycie dachu i izolacje pionowe, 24 miesiące na elementy wyposażenia od daty odbioru końcowego
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 60 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 12,3% wartości netto kontraktu
  • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10% wartości brutto kontraktu
 • Kary płacone przez zamawiającego:
  • W przypadku odstąpienia od umowy zamawiający zapłaci udokumentowane kwoty poniesione przez wykonawcę do momentu rozwiązania umowy
 • Strony mają prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.