Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 31 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o., spółki pośrednio zależnej od Budimex S.A. (80% udziałów) a Miastem Łódź na „Zagospodarowanie 50 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.”

Informacja, że oferta FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza w w/w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 23.12.2019 roku w raporcie bieżącym nr 77/2019.

Wartość umowy: 33 750 000 zł netto.

Wskazana wyżej umowa spowodowała, iż łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 150 629 315,5 złotych netto.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 33 750 000 zł netto

Termin rozpoczęcia świadczenia usługi:1 stycznia 2020 r.

Termin zakończenia świadczenia usługi: 30 czerwca 2021 r.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne za okresy miesięczne, na podstawie ilości przyjętych do przetworzenia odpadów.

Gwarancja należytego wykonania umowy: 3 % wartości brutto zamówienia

Oferta obejmuje zagospodarowanie 50.000 ton odpadów zmieszanych (niesegregowanych) pochodzących z terenu m. Łodzi. Obowiązkiem wykonawcy jest m.in. osiągnięcie 7% poziomu recyklingu oraz ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10 % wartości brutto zamówienia

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Miastem Łódź wraz z wartością umowy przekracza próg 147 743 tys. zł netto.