Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 września 2011 konsorcjum firm Budimex SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) podpisało z Urzędem Miasta w Krakowie umowę na budowę Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie) w Krakowie – 2 etap realizacji.

 • Wartość kontraktu: 257 994 160,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w dacie podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: do 35 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 7% kwoty kontraktowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 20% wartości kontraktu netto
 • Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.