Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 2 listopada 2015 r. spółka podpisała aneks do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 28 sierpnia 2008 roku, zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes SA, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2009 z dnia 7 sierpnia 2009 roku.
Na mocy aneksu zwiększono wartość limitu, do wysokości którego Spółka może zlecać Towarzystwu wystawianie gwarancji kontraktowych, do kwoty 120 000 000,- PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów). Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.