Zarząd Budimeksu SA informuje, że 16 listopada 2017 roku Budimex SA podpisał z Horizont Project Development Sp. z o.o. umowę na prace związane z uszczelnieniem dachu budowanego przez Horizont Project Development Sp. z o.o. nowego zakładu produkcji drzewnej w Biskupcu. Wartość umowy to 17 247 343,2 zł netto. O wyborze oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 76/2017 z dnia 17 października 2017. Łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym od lipca br. wyniosła 127 190 183,74 zł netto i przekracza próg 111 446 tys. złotych. Zleceniem o najwyższej wartości jest umowa zawarta 8 sierpnia 2017 roku na dostarczenie prefabrykatów żelbetowych pod budowę nowego zakładu produkcji drzewnej w Biskupcu.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość kontraktu: 59 863 274,18 zł netto

Termin rozpoczęcia: 28.08.2017 r.

Termin zakończenia: 29.06.2018 r.

Okres gwarancji: 5 lat

Zaliczka: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa pod zaliczkę: 20% wartości kontraktu netto

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Gwarancja o usunięcie wad w celu zwolnienia kaucji gwarancyjnych: 5% wartości netto kontraktu

Kary umowne: brak

Pozostałe umowy:

– zawarta 3 lipca 2017 – Na roboty ziemne i zewnętrzne oraz sieci kanalizacyjne dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę nowego zakładu produkcji drzewnej w Biskupcu – wartość umowy 26 067 606,36 zł netto.

– zawarta 4 października 2017 – Na pokrycia dachowe oraz okładziny elewacji obiektów realizowanych w ramach budowy nowego zakładu produkcji drzewnej w Biskupcu – wartość umowy 24 011 960 zł netto.