W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2018 oraz dane porównywalne za rok 2017.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 7 387 137 tys. zł w porównaniu do 6 369 309 tys. zł w roku 2017.

Zysk brutto ze sprzedaży: 629 089 tys. zł w porównaniu do 809 824 tys. zł w roku 2017.

Zysk z działalności operacyjnej: 417 010 tys. zł w porównaniu do 588 318 tys. zł w roku 2017.

Zysk brutto: 403 388 tys. zł w porównaniu do 580 432 tys. zł w roku 2017.

Zysk netto: 305 484 tys. zł w porównaniu do 464 594 tys. zł w roku 2017.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 305 424 tys. zł w porównaniu do 464 408 tys. zł w roku 2017.

W 2018 roku segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 1 208 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1 672 lokale, podczas gdy w 2017 roku zanotował 1 457 mieszkań przedsprzedanych i 1 914 lokali sprzedanych notarialnie.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2018 roku wyniósł 10,1 mld zł w porównaniu do 10,3 mld zł na koniec 2017 roku.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2018 roku wyniosła 6,6 mld zł w porównaniu do 7,3 mld zł w 2017 roku.

Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 1,1 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 2,2 mld zł.
Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w 2018 wyniosły 162 mln zł. W 2017 roku wyniosły one 86 mln zł. Dodatkowo, w trakcie 2018 roku spółki Grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 204 mln zł (w 2017 roku: 185 mln zł).

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych Grupy Budimex za 2018 rok oraz dane porównywalne za 2017 rok.

Tabela: Wybrane dane finansowe Grupy Budimex_2018