Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 05 października 2011 została podpisana z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi umowa na „Budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1), odcinek 8 (węzeł Róża – Wrocław): od km 183+350,00 do km 202+700,00”.

 • Wartość kontraktu: 689 243 963,78 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 14 od daty zawarcia umowy
 • Termin zakończenia robót: 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, wliczając okresy zimowe
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy liczone od daty wskazanej w świadectwie przejęcia
 • Okres rękojmi: 12 miesięcy liczonych od daty wskazanej w świadectwie przejęcia; usunięcie kolizji energetycznych – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego linii elektroenergetycznej
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% kwoty kontraktowej brutto
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • 0,02% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki za przekroczenie czasu na ukończenie robót
  • 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
  • 0,02% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki za niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania w terminie: a) 10 miesięcy od daty zawarcia umowy nie mniej niż 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej; b) 15 miesięcy od daty zawarcia umowy nie mniej niż 40% zaakceptowanej kwoty kontraktowej
  • 30.000,00 zł za każdego niezgłoszonego podwykonawcę za niezgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców
 • Kary płacone przez zamawiającego:
  • Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.